วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 -23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การปฏิบัติในหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
2.นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพใานการเรียนรู้ได้ต่างกันจึงสอนด้วยวิธีการที่แตกต่่างไป
3.เน้นให้นักเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการจัดการเรียนรู้แและสามรถให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำข้อสอบหรือในชีวิตประจำวัน

2.ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนมีสมาธิในการเรียนสั้น
2.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
3.นักเรียนจะเข้าเรียนสายไม่ตรงตามเวลาเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ฝึกฝนให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2.ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนและสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ
3.ในการเข้าเรียนสายให้คำแนะนำตักเตือนและหักคะแนนนักเรียนที่เข้าเรียนสาย

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 3 ของ สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ                                                                                  ลงชื่อ อรัญญา   โปทอง    นักศึกษา
                                                                                           (  นางสาวอรัญญา  โปทอง  )
                                                                                                23/พฤศจิกายน/2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ระหว่างวันที่  30-9 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ปฏิบัติงานในการสอนที่ต้องหาสื่อให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนือ้หาที่เรียน
2.การสอนนั้นควรนั้นให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
3.การสอนให้นักเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเรียนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
3.นักเรียนขาดความกระตือร้นในการเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ตักเตือนให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน
2.ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้ออมในการเรียน
3.สิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หนังสือสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด


                                                                                         ลงชื่อ อรัญญา  โปทอง นักศึกษา
                                                                                                 ( นางสาวอรัญญา โปทอง )
                                                                                                    9/พฤศจิกายน/ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

             เทอม 2ของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

                 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏบัติงาน
วันพุทธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  เรื่องกำลัง
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/5 เรื่องกำลังและการคำนวณ
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิิดความรู้ความเข้าใจเรื่องกำลังและการคำนวณเรื่องกำลังไฟฟ้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร    ที่  17  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7 เรื่อง งานและพลังงาน
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่อง การเกิดงาน
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดงาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกนักเรียนทำกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมเรื่องสมาธิในการเรียนรู้

บันทึกการปฏบัติงาน

วันจันทร์ ที่  16 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารีฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา 15.00 น.

ผลการปฏบัติงาน
1.ได้ทำงานจนสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหา
1.ต้องมีการความพร้อมในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่ 13 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11  เรื่อง ลักษษณะของแรงเสียดทาน  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าตรวจกากรบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาในตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่อวลักษณะของแรงเสียดทาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจนักเรียนต้องมีการจัดส่งเสริมเรื่องความตั้งใจในการเรียน
บันทึกการปฏิบัติงงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียน 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องปัจจัยที่มีต่อแรงเสียดทาน แรงเสียดทานจลน์  แรงเสียดทานสถิตย์
5.ข้าพเจ้าเข้ากิจกรรมนุมจรวดขวดน้ำ
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน เป็นการประชุมเชียร์เก็บคะแนน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.20 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความเข้าใจการเกิดแรงเสียดทาน และปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน คือ ผิวผัส และน้ำหนักของวัตถุ
2.ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเชียร์ของนักเรียนในตอนเย็น

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
การแก้ปัญหา
1.หาแรงจูงใจในการทำงานส่งของนักเรียน อาจจะให้รางวัลให้แก่คนที่มีความรับผิดชอบ
บันทึกการปฏิบัติงาน
 วันพุธ  ที่  11 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.23น.
2.ข้าพเจ้าชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม. 3/7 เรื่องการทดลองเรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/11 เรื่องชนิดของแรงเสียดทาน ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
7.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
8.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องแรงพยุงของของเหลว

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.นักเรียนต้องได้รับคำแนะนำในการเรียนอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการเรียนโดยการให้ฝึกฝนทำกิจกรรม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร  ที่ 10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม. 3/7 เรื่องการจม การลอยของวัตถุและสูตรการคำนวณ
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องชนิดของแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเข้าใจเรื่องการจม การลอย และการคำนวณ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.สอนเรื่องการคำนวณเรื่องแรงพยุงเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์  ที่ 9 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมในการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีประจำฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนที่เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีแต่งกายไม่เรียบร้อย
การแก้ไข
1.ตักเตือนเรื่องการแต่งกาย
2.หากิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมในชั้นเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ 6  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/11 เรื่องการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าบันทึกการปฏิบัติงานรายวันในสมุดปฏบัติการ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติ
1.ได้ทำการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน
2.ได้เช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า
3.ได้บันทึกการปฏิบัติงานรายวันให้เป็นปัจจุบัน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้
2.ฝึกให้ทำงานที่เน้นการฝึกสมาธิในการทำงาน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3/5 เรื่องการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำและนักพฤกษศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษาเอง
5.ข้าพเจ้าทำแผนการสอน
6.ข้าพเจ้าเข้ากิจกรรมกีฬาสีตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเรื่องแรงเสียดทาน
2.ได้เข้าาร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ
3.ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักพฤษศาสตร์น้อย ในการดูแลรักษาต้นไม้ ทำป้ายชื่อต้นไม้

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกสมาธิ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ  ที่ 4 เดือนกรฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา  06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน 3/7 เรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/11 เรื่องการทดลองแรงพยุง
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน
 ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเรื่องแรงพยุงนักเรียนเกิดความเข้าใจ
2.ได้ดูแลนักเรียน เช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.ขาดความสนใจในการเรียน

การแก้ไข
1.สร้างสื่อการสอนหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆมาประกอบในการสอนในห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่ 3  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน ม.3/7 เรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน ม. 3/5 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการสอน
7ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้พัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับเด็กที่จะเรียนรู้
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติโดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจและทำได้
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดการศึกษาความรู้เพิ่มเติม
การแก้ปัญหา
1.ให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ 2  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2555


กิจกรรม

1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.25น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
5.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
2.ได้ตรวจผลงานของนักเรียนที่ได้มาส่ง
3.ได้ช่วยอาจารย์ในการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อย
การแกไข
1.ตักเตือนเรื่องการแต่งกายและให้แต่งกายมาให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ 29   เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.06 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเมือง
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น ม.3/11 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าทำการบันทึกการปฏิบัติงานในสมุดและใน blog
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติการสอนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2.เรียนรู้การสอนที่จะใช้เทคนิคในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรัที่บผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
การแก้ปัญหา
1.การเพิ่มคะแนนความรับผิดชอบเรื่องงานและลดคะแนนแก่นักเรียนที่ขาดความรับชอบและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความรับผิดบชอบ


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี ที่  28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ ซึ่งมีการทดลองยิงจรวดในสนาม
7.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
8.ข้าพเจ้าตรวจชิ้นงานนักเรียน
9.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สำเร็จ
2.ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความกระตือร้นในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกและเข้าใจ 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ   ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.15 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนในตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เรื่องแรงกิริยาและแรงปกิกิริยา
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/11  เรื่อง การคำนวณเรื่องแรงพยุงและเฉลยแบบฝึกหัด
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.00น.

 ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเรียนรู้เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.ส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่  26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.10น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ของหมวดการเรียนรู้ภาษาไทย
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เฉลยคำถามเรื่องแรงพยุง
6.ข้าพเจ้าเดิเนทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในการสอนแต่ละชั้น ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน
2.ได้ปฏิบัติการสอนจนนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานตรงต่อเวลา
การแก้ปัญหา
1.ตักเตือนและฝึกให้นักเรียนส่งงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้

บันทึการปฏิบัติงาน
วันจันทร์   ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าตรวจสมุดการบ้านนักเรียน
5.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ข้าพเจ้าประชุมครู
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ช่วยเหลือครูประจำฐานหรือประจำกองลูกเสือเนตรนารีในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.จัดมาตรการในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.10น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนักเรียน ชั้น ม.3/11 เรื่องประโยชน์ของแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา  16.05 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องแรงพยุง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การมาเข้าเรียนสาย
การแก้ปัญหา
1.การตักเตือนให้คำแนะนำเรื่องของการมาเข้าเรียนสาย

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี   ที่  21 เดือนมิถุนายน   พ.ศ.
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนชั้น ม.3/5 เรื่องหลักของอาคีมีดีส เรื่องการจมการลอย  และการคำนวณเรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ มีการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและครูได้อธิบายหลักการของจรวดขวดน้ำที่เกี่ยวของกับหลักการในการทำ และการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เสริมสร้างให้นักเรียนแก้ปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
2.ได้สอนกรคำนวณเรื่อง แรงพยุงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจหลักการในการคำนวณเรื่องแรงพยุงและส่งเสริมให้คิดคำนวณได้เรื่องแรงพยุง
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนทักษะการคิดการคำนวณเพิ่มให้แก่นักเรียนเรื่องแรงพยุง

บันทึการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่ 20  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/7 เรืองแรงกิริยาและและแรงปฏิกิริยา
6.ข้าพเจ้าสอนชั้น ม.3/5 เรื่องแรงพยุงและการทดลองเรื่องแรงพยุง
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
2.ส่งเสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในการเรียนการสอน
ปัญหาและกรแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาหนทางหรือแนวทางในการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวในการเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่ 19  เดือนมิถุนายน พ.ศ.   2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.23 น.
2.ข้าพเจ้ามายืนเวรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
4.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3/7 สอนเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่แบบดพรเจกไทล์   การเคลื่อนแบบวงกลม
6.ข้าพเจ้าลงชื่อออกนอกโรงเรียนเพื่อทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
7.อาจารย์ ดร. ปรีชา มานิเทศ นักศึกษา
8.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องแรงพยุง
9.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ปฏิบัติการสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆและแรงพยุงจนนักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนที่สอน
2.ได้สอนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงพยุงให้มีความเข้าใจมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้
2.นักเรียนไม่ส่งงานตามที่กำหนดหรือส่งงานล่าช้า
การแก้ไข
1.เพิ่มการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจในการเรียน
2.กำหนดกติกาในการส่งงานมีการลงโทษและให้รางวัลแก่นักเรียนในการส่งงาน

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์  ที่  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวในตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในฐานการเข้าฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าเดินข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบำเบ็ญประโยชน์ในรายวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยในการเข้าฐานลูกเสือเนตรนารี
การแก้ปัญหา
1.ตักเตือนให้มีการแต่งกายให้เรียบร้อย

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่  15   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11   เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเวลา  09.10 - 10.00 น.
4.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบบ้านเวลา  16.02 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียน
2.ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดการเตรียมตัวในการเรียนไว้ล่วงหน้า
การแก้ปัญหา
1.หาแนวทางในการปฏิบัติให้นักเรียนหรือการเตรียมตัวล่วงหน้า
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี  ที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.25 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คการมาเข้าแถวตอนเช้า ม.3/8
4.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่และสอนเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
5.ข้าพเจ้าตรวจสมุดการบ้าน
6.ข้าพเจ้าลงชุมนุมจรวดขวดน้ำกับอาจารย์พี่เลี้ยง
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียน
2.ได้ส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มจากแหล่งสื่อต่างๆนอกห้องเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กนักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
การแก้ปัญหา
1.เพิ่มการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ  ที่  13   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า ม.3/8
4.ข้าพเจ้าลงไปประชุมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นการประชุมระดับ
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  ห้อง ว.1เรื่องการเคลื่อนที่ เวลา  09.10 - 10.00 น.
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5  ห้อง ว.5 เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่
7.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
8.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้รู้ว่าศักยภาพของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน
2.ได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยให้เด็กสามารถที่จะเข้าใจในบทเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กมีสมาธิสั้นในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อที่น่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการเรียนของเด็ก

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่  12   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.05  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลนักเรียน
4.เวลา  08.20 - 10.00 น. อาจารย์มานิเทศรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์และในรายวิชาชีครู
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น  ม.3/5  เรื่องการคำนวณหาความเร็วที่จุด ความเร็วเฉลี่ย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  แนวราบ  และเช็คชื่อการเข้าเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
2.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สำเร็จ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน   สมาธิสั้น
2.นักเรียนขาดทักษะการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.ฝึกให้นักเรียนให้ทำกิจกรรมในรายวิชาเพ่อฝึกสมาธิในการเรียน   อาทิ  แบบฝึกหัด
2.ช่วยสอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์   ที่  11 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางถึงโรงเรียนเวลา   06.30  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลนักเรียน
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เวลา 13.20 -  14.10 น.
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   15.50  น.

ผลการปกิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้การปฏิบัติการสอนในรายวิชาลูกเสือเนตรนารีที่ได้แบ่งกอง    เรียนรู้เรื่องฐานที่ไปประจำอยู่คือฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและการแก้ไข
-


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์    ที่ 8  เดือนมิถุนายน    พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา   06.05  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อช่วยควบคุมดูแลนักเรียน
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น    ม. 3/11   เวลา   09.10 - 10.00   น. สอนกฎของนิวตันและการเคลื่อนที่ในแนวตรงและแบบโพรเจกไทค์ เช็คชื่อการมาเรียน
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน   3/5
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   16.40 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือดี
2.นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนจะส่งการบ้านล่าช้า 
การแก้ปัญหา
1.ร่วมกำหนดกติกาในการส่งงานร่วมกัน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่    7  เดือนมิถุนายน    พ.ศ.    2555
 กิจกรรม

- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  ห้องราชพฤกษ์   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา 07.30 -  16.00 น. 
-  07.30  - 08.00 น.  รายงานตัว
-  09.00 น. พิธีเปิด
-  09.20  -  10.00  น.  ความคาดหวังของโรงเรียนและภารกิจและสภาพปัญหาของโรงเรียน  ( ผอ.  โชติ   ธานีรัตน์)
-  10.00 - 11.30 น.  ระเบียบข้อบังคับ    ข้อตกลงกติกาของโรงเรียน   (รองปณิธาน     ณ   นคร)
-  11.30 - 12.00  น. จัดทำโครงการและการขออนุมัติการใช้เงิน  (ครูจริญ  , ครูดุษฎี)
-  13.00 - 15.00 น. บทบาทนักศึกษากับงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน   ( รองสุธรรม   ช่วยชัย)
-  15.00 - 16.00  น.  ภารกิจของนักศึกษากับกระบวนการจัดการเรียนรู้  (รอง  สันติกร    รักสองหมื่น)
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้รับความรู้ในการปฐมนิเทศเรื่อง การปฏิบัติตัวในสถานศึกษา
2.ได้แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย   เวรประจำวัน
3.ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ   ที่  6   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.10 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อดูแลนักเรียนห้องที่เป็นที่ปรึกษา
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 การคำนวณผลการทดลองกิจกรรมการทดลองเรื่องความเร็วในการตกของวัตถุ   คำนวณหาความเร็วที่จุด   ความเร็วเฉลี่ยและเช็คชื่อในชั้นเรียนเวลา  09.10-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/11 นักเรียนแต่ละกลุ่มนะมาเสนอผลการทดลองการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ  และการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและให้ไปหากฏของนิวตันมาส่งและเช็คชื่อท้ายคาบเรียน เวลา10.50-12.30 น.
6.ข้าพเจ้าดูแลความสะอาดในชั้นเรียนในห้องที่สอน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.40 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจตอบคำถาม
2.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการแก้ไข
-
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่  5    เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงมาควบคุมแถวเด็กนักเรียนเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เรื่องการบันทึกผลการทดลองความเร็วในการตกของวัตถุและการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า  1  ช่วงจุด เวลา 08.20-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่่องการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 1  ช่วงจุด และการเปลี่ยนหน่วยระบบ  SI และเฉลยกิจกรรมการทดลอง  เช็คชื่อการเข้าเรียน และให้นักเรียนดูแลเรื่องความสะอาดในชั้นเรียนที่เรียน เวลา  14.10-15.00 น.
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.50 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนขาดทักษะในกาารคำนวน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเลขคณิตเพิ่มเติมให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์  ที่  1   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.15 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลเด็กประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8ในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/11  เวลา 08.20-09.10 น. สอนเรื่องความเร่งและระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI : Internationnal  System  Unit)
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
6.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่   31   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2555

กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาโรงเรียนเวลา  06.50 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาโรงเรียยนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่องการตอบคำถามการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุและร่วมกันสรุปผลการทดลอง
4.ข้าพเจ้าไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมจรวดกรวดน้ำ
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.00  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ให้ความรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
2.ดูแลระเบียบในชั้นเรียน
3.ดูแลการทำงานของกลุ่มให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เรื่องการคุยกันในห้องเรียน
2.ความประพฤติในการเรียน
การแก้ไข
1.ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ  ที่  30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.50 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการสอนที่โรงเรียนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้ามาเข้าแถวเพื่อควบคุมดูความประพฤติในแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 เรื่อง กิจกรรมการทดลอง  1.1การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
5.ข้าพเจ้าสอนมัธยมศึกษาปีที่3/11  สอนการทดลองกิจกรรม  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และสอนเรื่องการแปลงหน่วยทางฟิกส์เรื่องหน่วย  SI   เวลา  10.50-12.30น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน เวลา  16.00น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเนื้อหาความรู้และการคำนวณและให้นักเรียนมาปฏิบัติเองในหน้าชั้น
2.ได้ควบคุมเรื่องความประพฤติและความสะอาดในห้องเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การคุยกันในห้องเรียน
2.ควาามตั้งใจในการเรียน
3.การเล่นกันในห้องเรียน
การแก้ไข
1.หาแรงจูงใจและวิธีการเรียนของนักเรียน
2.หาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาใช้กับการเรียนการสอน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร  ที่  29  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาโรงเรียนเวลา  07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อคุมแถวในตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เวลา  08.20 น. - 10.00น. สอนเรื่องผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ  และการทดลองกิจกรรม  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุและควบคุมความประพฤติในชั้นเรียน   และอบรมเรื่องมรรยาท 
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5   เวลา 14.10-15.00น. เรื่องผลของลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ  และกิจกรรมการทดลอง  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   14.30 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนอบรมมรรยาทในชั้นเรียน
2.ได้ให้ความรู้และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนคุยกันในห้องเรียน
การแก้ไข
1.หาแรงจูงใจในการเรียน
2.ให้ฝึกทำงานที่ฝึกสมาธิในการเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์    ที่   28   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา   06.50น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาเรียนในตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อเข้าแถวในตอนเช้าเวลา  07.45น.
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี  เวลา  13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.ได้สังเกตการจัดกองของลูกเสือเนตรนารี
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์   ที่   28   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.   2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา  06.55 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาสอนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อคุมเด็กในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีของมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.20น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอน
2.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการสังเกตการณ์ในการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์   ที่  25   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาโรงเรียนเวลา  06.50น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้าเพื่อควบคุมนักเรียนให้เข้าเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/11  เวลา  10.50-12.30 น.  สอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและเช็คชื่อนักเรียน   ควบคุมความสะอาดในชั้นเรียนที่ทำการสอน   อบรมความประพฤติแก่นักเรียน
5.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน  เวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนดีแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนยังคุยกันและเล่นกันในชั้นเรียนที่ทำการสอน
2.นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนในการเรียนการสอน
3.นักเรียนยังขาดสมาธในการเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนมีความสนใจที่สั้นในการเรียน   ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา
1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน   หาสื่อที่เร้าความสนใจของนักเรียนในการเรียนการสอน
2.หาแรงจูงใจในการเรียนรุ้ที่นักเรียนสนใจและเป็นปรโยชน์แก่นักเรียนเองด้วยในการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี  ที่  24 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
       1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเวลา  06.55  น.
       2.ลงมาเข้าแถวตอนเช้า เวลา  07.50น.
       3.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
       4.เข้าสอนตอนเช้าเวลา  08.20-10.00น.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว  23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  ได้เช็คชื่อนักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  4-5 คน
       5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.40น.
ผลการปฏิบัติงาน
       1.ได้เรียนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
       2.ได้ควบคุมความสะอาดในห้องเรียน
       3.ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
       1.การขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
การแก้ไข
       1.หาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่  23  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
         1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  เวลา 07.03 น.
         2.ลงมาเข้าแถวคุมเด็กนักเรียนที่แถว  เวลา  7.50 น.
         3.เข้าไปสอนร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 09.10-10.00 น. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเช็คชื่อนักเรียนในการมาเรียนของนักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/7  และช่วยอาจารย์แจกหนังสือเรียนของสสวท  และฟังอาจารย์แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนและเริ่มการเรียนการสอนบทแรกเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้น
         4.เข้าสอนแทนอาจารย์พี่เลี้ยงห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/9 ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเช็คชื่อการมาเรียนของนักเรียนและดูเรื่องความสะอาดของห้องเรียนในชั้นเรียนให้เด็กเก็บขยะและช่วยแจ้งเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอนและได้แจกหนังสือเรียนและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้นให้นักเรียน
          5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.50น.
ผลการปฏิบัติงาน
          1.ได้รู้จักนักเรียน
          2.ได้อบรมคุณธรรมให้นักเรียน
          3.ได้ช่วยดูแลความสะอาดในห้องเรียน
          4.ได้เรียนรู้ในการสอนนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
         1.นักเรียนส่วนใหญ่ขาดสมาธิในการเรียนการสอน
การแก้ไข
         1.หาแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่  22   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนตอนเช้าเวลา  06.55น.
      2.ลงมาคุมเด็กเข้าแถวในตอนเช้า 07.50 น.
      3.เข้าสอนในชั้นเรียนห้อง3/7 เวลา  08.20-10.00  น.  เช็คชื่อนักเรียน  แจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ตัวชี้วัดในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว 23101  แจ้งเกี่ยวกับคะแนนเบื้องต้นในการตัดเกรดในการเรียนการสอนในรายวิชา การมีระเบียบวินัยในการแต่งกาย   การตั้งใจเรียนในห้องเรียนของนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ   4-5 คน ในการเรียนในห้องเรียน
       4.เข้าสอนนักเรียนในช่วงบ่ายเวลา  14.10- 15.00 น. ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  เข้าพบเด็กเป็นครั้งแรกชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเทอมนี้   เช็คชื่อ  แจกตัวชี้วัด  แจ้งการวัดผลและการประเมินผลในการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101แจ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะเรียน  และให้นักเรียนจัดกลุ่มในการเรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ตามความสมัครใจของนักเรียนและได้ทำข้อตกลงในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนเกี่ยวกับกติกาในการเรียนการสอนในห้องเรียน และได้แจกหนังสือเรียนของสสวทซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ใหม่ในปีนี้
        5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.30  น.
ผลการปฏิบัติงาน
        1.ได้รู้จักนักเรียน
        2.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในการสอน
        3.ได้ทำการชี้แจงในการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นในการเรียนการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
        1.ความพร้อมของหนังสือเรียน
การแก้ไข
        1.ต้องใช้หนังสือเก่าไปก่อนของแม็คเพื่อรอหนังสอที่จะมา
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่   21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.มาลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียน
2.เข้าแถวเคราพธงชาติ
3.พบอาจารย์พี่เลี้ยง
4.อาจารย์พี่เลี้ยงชี้แจง เรื่องตารางเรียน  ตัวชี้วัดผลการเรียน   คำอธิบายรายวิชาและห้องนักเรียนที่จะทำการสอนเป็นจำนวน  3  ห้องเรียน 3/5 ,  3/7  , 3/11
5.เข้าสังเกตการเรียนการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนชั้น  3/9
6.เดินทางกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนของอาจารย์ในชั้นเรียน
2.ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและแก้ไข

การปฏิบัติงาน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
4.ช่วยอาจารย์ตรวจสอบเอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-ความพร้อมในการเอกสารที่มามอบตัว
การแก้ปัญหา
-จัดให้มีการนำเอกสารมาส่งในวันเปิดเรียน

 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            -
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมนกเรียน
2.ประชุมและปฐมนิเทศพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
-
วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
            1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
            2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
            3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จักกับท่าน ท่านสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
            -ได้ ช่วยงานโรงเรียนให้เสร็จสิ้น
ปัญหาและการแก้ไข
             -

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
          1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
          2.พบครูพี่เลี้ยง
          3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พร้อมกับครูพี่เลี้ยง เป็นคาบแรกของการสอน ทำความรู้จักกับนักเรียน  และข้อตกลงต่างๆในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน
           4.เก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
           -ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน
           -ได้ช่วยเหลืองานในห้องเรียนในการเข้าพบเด็กให้เรียบร้อย
      ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
           - นักเรียนบางคนไม่ได้นำเงินค่าเทอมมา
การแก้ไข
            -ให้นักเรียนนำเงินค่าเทอมมาจ่ายในวันต่อมา