วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์  ที่  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวในตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในฐานการเข้าฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าเดินข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบำเบ็ญประโยชน์ในรายวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยในการเข้าฐานลูกเสือเนตรนารี
การแก้ปัญหา
1.ตักเตือนให้มีการแต่งกายให้เรียบร้อย

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่  15   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11   เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเวลา  09.10 - 10.00 น.
4.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบบ้านเวลา  16.02 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียน
2.ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดการเตรียมตัวในการเรียนไว้ล่วงหน้า
การแก้ปัญหา
1.หาแนวทางในการปฏิบัติให้นักเรียนหรือการเตรียมตัวล่วงหน้า
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี  ที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.25 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คการมาเข้าแถวตอนเช้า ม.3/8
4.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่และสอนเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
5.ข้าพเจ้าตรวจสมุดการบ้าน
6.ข้าพเจ้าลงชุมนุมจรวดขวดน้ำกับอาจารย์พี่เลี้ยง
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียน
2.ได้ส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มจากแหล่งสื่อต่างๆนอกห้องเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กนักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
การแก้ปัญหา
1.เพิ่มการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ  ที่  13   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า ม.3/8
4.ข้าพเจ้าลงไปประชุมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นการประชุมระดับ
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  ห้อง ว.1เรื่องการเคลื่อนที่ เวลา  09.10 - 10.00 น.
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5  ห้อง ว.5 เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่
7.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
8.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้รู้ว่าศักยภาพของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน
2.ได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยให้เด็กสามารถที่จะเข้าใจในบทเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กมีสมาธิสั้นในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อที่น่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการเรียนของเด็ก

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่  12   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.05  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลนักเรียน
4.เวลา  08.20 - 10.00 น. อาจารย์มานิเทศรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์และในรายวิชาชีครู
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น  ม.3/5  เรื่องการคำนวณหาความเร็วที่จุด ความเร็วเฉลี่ย การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  แนวราบ  และเช็คชื่อการเข้าเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
2.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สำเร็จ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน   สมาธิสั้น
2.นักเรียนขาดทักษะการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.ฝึกให้นักเรียนให้ทำกิจกรรมในรายวิชาเพ่อฝึกสมาธิในการเรียน   อาทิ  แบบฝึกหัด
2.ช่วยสอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์   ที่  11 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางถึงโรงเรียนเวลา   06.30  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลนักเรียน
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เวลา 13.20 -  14.10 น.
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   15.50  น.

ผลการปกิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้การปฏิบัติการสอนในรายวิชาลูกเสือเนตรนารีที่ได้แบ่งกอง    เรียนรู้เรื่องฐานที่ไปประจำอยู่คือฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและการแก้ไข
-


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์    ที่ 8  เดือนมิถุนายน    พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา   06.05  น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อช่วยควบคุมดูแลนักเรียน
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น    ม. 3/11   เวลา   09.10 - 10.00   น. สอนกฎของนิวตันและการเคลื่อนที่ในแนวตรงและแบบโพรเจกไทค์ เช็คชื่อการมาเรียน
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน   3/5
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   16.40 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือดี
2.นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนจะส่งการบ้านล่าช้า 
การแก้ปัญหา
1.ร่วมกำหนดกติกาในการส่งงานร่วมกัน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่    7  เดือนมิถุนายน    พ.ศ.    2555
 กิจกรรม

- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  ห้องราชพฤกษ์   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา 07.30 -  16.00 น. 
-  07.30  - 08.00 น.  รายงานตัว
-  09.00 น. พิธีเปิด
-  09.20  -  10.00  น.  ความคาดหวังของโรงเรียนและภารกิจและสภาพปัญหาของโรงเรียน  ( ผอ.  โชติ   ธานีรัตน์)
-  10.00 - 11.30 น.  ระเบียบข้อบังคับ    ข้อตกลงกติกาของโรงเรียน   (รองปณิธาน     ณ   นคร)
-  11.30 - 12.00  น. จัดทำโครงการและการขออนุมัติการใช้เงิน  (ครูจริญ  , ครูดุษฎี)
-  13.00 - 15.00 น. บทบาทนักศึกษากับงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน   ( รองสุธรรม   ช่วยชัย)
-  15.00 - 16.00  น.  ภารกิจของนักศึกษากับกระบวนการจัดการเรียนรู้  (รอง  สันติกร    รักสองหมื่น)
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้รับความรู้ในการปฐมนิเทศเรื่อง การปฏิบัติตัวในสถานศึกษา
2.ได้แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย   เวรประจำวัน
3.ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
-