วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏบัติงาน
วันพุทธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  เรื่องกำลัง
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/5 เรื่องกำลังและการคำนวณ
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิิดความรู้ความเข้าใจเรื่องกำลังและการคำนวณเรื่องกำลังไฟฟ้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร    ที่  17  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7 เรื่อง งานและพลังงาน
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่อง การเกิดงาน
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดงาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกนักเรียนทำกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมเรื่องสมาธิในการเรียนรู้

บันทึกการปฏบัติงาน

วันจันทร์ ที่  16 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารีฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา 15.00 น.

ผลการปฏบัติงาน
1.ได้ทำงานจนสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหา
1.ต้องมีการความพร้อมในการปฏิบัติงาน