วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 -23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การปฏิบัติในหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
2.นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพใานการเรียนรู้ได้ต่างกันจึงสอนด้วยวิธีการที่แตกต่่างไป
3.เน้นให้นักเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการจัดการเรียนรู้แและสามรถให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำข้อสอบหรือในชีวิตประจำวัน

2.ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนมีสมาธิในการเรียนสั้น
2.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
3.นักเรียนจะเข้าเรียนสายไม่ตรงตามเวลาเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ฝึกฝนให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2.ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนและสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ
3.ในการเข้าเรียนสายให้คำแนะนำตักเตือนและหักคะแนนนักเรียนที่เข้าเรียนสาย

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 3 ของ สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ                                                                                  ลงชื่อ อรัญญา   โปทอง    นักศึกษา
                                                                                           (  นางสาวอรัญญา  โปทอง  )
                                                                                                23/พฤศจิกายน/2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ระหว่างวันที่  30-9 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ปฏิบัติงานในการสอนที่ต้องหาสื่อให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนือ้หาที่เรียน
2.การสอนนั้นควรนั้นให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
3.การสอนให้นักเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเรียนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
3.นักเรียนขาดความกระตือร้นในการเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ตักเตือนให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน
2.ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้ออมในการเรียน
3.สิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หนังสือสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด


                                                                                         ลงชื่อ อรัญญา  โปทอง นักศึกษา
                                                                                                 ( นางสาวอรัญญา โปทอง )
                                                                                                    9/พฤศจิกายน/ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

             เทอม 2ของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

                 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏบัติงาน
วันพุทธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  เรื่องกำลัง
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/5 เรื่องกำลังและการคำนวณ
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิิดความรู้ความเข้าใจเรื่องกำลังและการคำนวณเรื่องกำลังไฟฟ้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร    ที่  17  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7 เรื่อง งานและพลังงาน
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่อง การเกิดงาน
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดงาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกนักเรียนทำกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมเรื่องสมาธิในการเรียนรู้

บันทึกการปฏบัติงาน

วันจันทร์ ที่  16 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารีฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา 15.00 น.

ผลการปฏบัติงาน
1.ได้ทำงานจนสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหา
1.ต้องมีการความพร้อมในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่ 13 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11  เรื่อง ลักษษณะของแรงเสียดทาน  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าตรวจกากรบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาในตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่อวลักษณะของแรงเสียดทาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจนักเรียนต้องมีการจัดส่งเสริมเรื่องความตั้งใจในการเรียน