วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่ 13 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11  เรื่อง ลักษษณะของแรงเสียดทาน  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าตรวจกากรบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาในตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่อวลักษณะของแรงเสียดทาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจนักเรียนต้องมีการจัดส่งเสริมเรื่องความตั้งใจในการเรียน
บันทึกการปฏิบัติงงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียน 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องปัจจัยที่มีต่อแรงเสียดทาน แรงเสียดทานจลน์  แรงเสียดทานสถิตย์
5.ข้าพเจ้าเข้ากิจกรรมนุมจรวดขวดน้ำ
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน เป็นการประชุมเชียร์เก็บคะแนน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.20 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความเข้าใจการเกิดแรงเสียดทาน และปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน คือ ผิวผัส และน้ำหนักของวัตถุ
2.ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเชียร์ของนักเรียนในตอนเย็น

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
การแก้ปัญหา
1.หาแรงจูงใจในการทำงานส่งของนักเรียน อาจจะให้รางวัลให้แก่คนที่มีความรับผิดชอบ
บันทึกการปฏิบัติงาน
 วันพุธ  ที่  11 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.23น.
2.ข้าพเจ้าชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม. 3/7 เรื่องการทดลองเรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/11 เรื่องชนิดของแรงเสียดทาน ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
7.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
8.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องแรงพยุงของของเหลว

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.นักเรียนต้องได้รับคำแนะนำในการเรียนอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการเรียนโดยการให้ฝึกฝนทำกิจกรรม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร  ที่ 10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน ม. 3/7 เรื่องการจม การลอยของวัตถุและสูตรการคำนวณ
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องชนิดของแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเข้าใจเรื่องการจม การลอย และการคำนวณ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.สอนเรื่องการคำนวณเรื่องแรงพยุงเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์  ที่ 9 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมในการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีประจำฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนที่เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีแต่งกายไม่เรียบร้อย
การแก้ไข
1.ตักเตือนเรื่องการแต่งกาย
2.หากิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมในชั้นเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ 6  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/11 เรื่องการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าบันทึกการปฏิบัติงานรายวันในสมุดปฏบัติการ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติ
1.ได้ทำการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน
2.ได้เช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า
3.ได้บันทึกการปฏิบัติงานรายวันให้เป็นปัจจุบัน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้
2.ฝึกให้ทำงานที่เน้นการฝึกสมาธิในการทำงาน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3/5 เรื่องการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำและนักพฤกษศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษาเอง
5.ข้าพเจ้าทำแผนการสอน
6.ข้าพเจ้าเข้ากิจกรรมกีฬาสีตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเรื่องแรงเสียดทาน
2.ได้เข้าาร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ
3.ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักพฤษศาสตร์น้อย ในการดูแลรักษาต้นไม้ ทำป้ายชื่อต้นไม้

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกสมาธิ
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ  ที่ 4 เดือนกรฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา  06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน 3/7 เรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/11 เรื่องการทดลองแรงพยุง
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน
 ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเรื่องแรงพยุงนักเรียนเกิดความเข้าใจ
2.ได้ดูแลนักเรียน เช็คชื่อการมาเข้าแถวตอนเช้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.ขาดความสนใจในการเรียน

การแก้ไข
1.สร้างสื่อการสอนหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆมาประกอบในการสอนในห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่ 3  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.00 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน ม.3/7 เรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียน ม. 3/5 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการสอน
7ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้พัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับเด็กที่จะเรียนรู้
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติโดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจและทำได้
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดการศึกษาความรู้เพิ่มเติม
การแก้ปัญหา
1.ให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ 2  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2555


กิจกรรม

1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.25น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
5.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
2.ได้ตรวจผลงานของนักเรียนที่ได้มาส่ง
3.ได้ช่วยอาจารย์ในการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อย
การแกไข
1.ตักเตือนเรื่องการแต่งกายและให้แต่งกายมาให้เรียบร้อย