วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

             เทอม 2ของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

                 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3