วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์    ที่   28   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา   06.50น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาเรียนในตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อเข้าแถวในตอนเช้าเวลา  07.45น.
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี  เวลา  13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.ได้สังเกตการจัดกองของลูกเสือเนตรนารี
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์   ที่   28   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.   2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา  06.55 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาสอนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อคุมเด็กในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีของมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.20น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอน
2.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการสังเกตการณ์ในการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์   ที่  25   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาโรงเรียนเวลา  06.50น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้าเพื่อควบคุมนักเรียนให้เข้าเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/11  เวลา  10.50-12.30 น.  สอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและเช็คชื่อนักเรียน   ควบคุมความสะอาดในชั้นเรียนที่ทำการสอน   อบรมความประพฤติแก่นักเรียน
5.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน  เวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนดีแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนยังคุยกันและเล่นกันในชั้นเรียนที่ทำการสอน
2.นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนในการเรียนการสอน
3.นักเรียนยังขาดสมาธในการเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนมีความสนใจที่สั้นในการเรียน   ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา
1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน   หาสื่อที่เร้าความสนใจของนักเรียนในการเรียนการสอน
2.หาแรงจูงใจในการเรียนรุ้ที่นักเรียนสนใจและเป็นปรโยชน์แก่นักเรียนเองด้วยในการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี  ที่  24 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
       1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเวลา  06.55  น.
       2.ลงมาเข้าแถวตอนเช้า เวลา  07.50น.
       3.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
       4.เข้าสอนตอนเช้าเวลา  08.20-10.00น.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว  23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  ได้เช็คชื่อนักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  4-5 คน
       5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.40น.
ผลการปฏิบัติงาน
       1.ได้เรียนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
       2.ได้ควบคุมความสะอาดในห้องเรียน
       3.ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
       1.การขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
การแก้ไข
       1.หาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่  23  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
         1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  เวลา 07.03 น.
         2.ลงมาเข้าแถวคุมเด็กนักเรียนที่แถว  เวลา  7.50 น.
         3.เข้าไปสอนร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 09.10-10.00 น. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเช็คชื่อนักเรียนในการมาเรียนของนักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/7  และช่วยอาจารย์แจกหนังสือเรียนของสสวท  และฟังอาจารย์แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนและเริ่มการเรียนการสอนบทแรกเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้น
         4.เข้าสอนแทนอาจารย์พี่เลี้ยงห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/9 ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเช็คชื่อการมาเรียนของนักเรียนและดูเรื่องความสะอาดของห้องเรียนในชั้นเรียนให้เด็กเก็บขยะและช่วยแจ้งเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอนและได้แจกหนังสือเรียนและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้นให้นักเรียน
          5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.50น.
ผลการปฏิบัติงาน
          1.ได้รู้จักนักเรียน
          2.ได้อบรมคุณธรรมให้นักเรียน
          3.ได้ช่วยดูแลความสะอาดในห้องเรียน
          4.ได้เรียนรู้ในการสอนนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
         1.นักเรียนส่วนใหญ่ขาดสมาธิในการเรียนการสอน
การแก้ไข
         1.หาแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่  22   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนตอนเช้าเวลา  06.55น.
      2.ลงมาคุมเด็กเข้าแถวในตอนเช้า 07.50 น.
      3.เข้าสอนในชั้นเรียนห้อง3/7 เวลา  08.20-10.00  น.  เช็คชื่อนักเรียน  แจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ตัวชี้วัดในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว 23101  แจ้งเกี่ยวกับคะแนนเบื้องต้นในการตัดเกรดในการเรียนการสอนในรายวิชา การมีระเบียบวินัยในการแต่งกาย   การตั้งใจเรียนในห้องเรียนของนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ   4-5 คน ในการเรียนในห้องเรียน
       4.เข้าสอนนักเรียนในช่วงบ่ายเวลา  14.10- 15.00 น. ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  เข้าพบเด็กเป็นครั้งแรกชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเทอมนี้   เช็คชื่อ  แจกตัวชี้วัด  แจ้งการวัดผลและการประเมินผลในการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101แจ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะเรียน  และให้นักเรียนจัดกลุ่มในการเรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ตามความสมัครใจของนักเรียนและได้ทำข้อตกลงในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนเกี่ยวกับกติกาในการเรียนการสอนในห้องเรียน และได้แจกหนังสือเรียนของสสวทซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ใหม่ในปีนี้
        5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.30  น.
ผลการปฏิบัติงาน
        1.ได้รู้จักนักเรียน
        2.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในการสอน
        3.ได้ทำการชี้แจงในการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นในการเรียนการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
        1.ความพร้อมของหนังสือเรียน
การแก้ไข
        1.ต้องใช้หนังสือเก่าไปก่อนของแม็คเพื่อรอหนังสอที่จะมา
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่   21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.มาลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียน
2.เข้าแถวเคราพธงชาติ
3.พบอาจารย์พี่เลี้ยง
4.อาจารย์พี่เลี้ยงชี้แจง เรื่องตารางเรียน  ตัวชี้วัดผลการเรียน   คำอธิบายรายวิชาและห้องนักเรียนที่จะทำการสอนเป็นจำนวน  3  ห้องเรียน 3/5 ,  3/7  , 3/11
5.เข้าสังเกตการเรียนการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนชั้น  3/9
6.เดินทางกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนของอาจารย์ในชั้นเรียน
2.ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและแก้ไข

การปฏิบัติงาน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
4.ช่วยอาจารย์ตรวจสอบเอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-ความพร้อมในการเอกสารที่มามอบตัว
การแก้ปัญหา
-จัดให้มีการนำเอกสารมาส่งในวันเปิดเรียน

 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            -
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมนกเรียน
2.ประชุมและปฐมนิเทศพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
-
วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
            1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
            2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
            3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จักกับท่าน ท่านสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
            -ได้ ช่วยงานโรงเรียนให้เสร็จสิ้น
ปัญหาและการแก้ไข
             -

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
          1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
          2.พบครูพี่เลี้ยง
          3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พร้อมกับครูพี่เลี้ยง เป็นคาบแรกของการสอน ทำความรู้จักกับนักเรียน  และข้อตกลงต่างๆในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน
           4.เก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
           -ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน
           -ได้ช่วยเหลืองานในห้องเรียนในการเข้าพบเด็กให้เรียบร้อย
      ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
           - นักเรียนบางคนไม่ได้นำเงินค่าเทอมมา
การแก้ไข
            -ให้นักเรียนนำเงินค่าเทอมมาจ่ายในวันต่อมา


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515
ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษา      ตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี  6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้อง, ม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน 
   ในระดับ
นักเรียนประมาณ 2,087 คน
ครู-อาจารย์ 95 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ครูอัตราจ้าง 17 คน
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้
นายโชติ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นายปณิธาน ณ นคร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายสุธรรม ช่วยชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางอรพร อิสระพร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสันติกร รักสองหมื่น
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลนาทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายโชติ  ธานีรัตน์

ชื่อครูพี่เลี้ยง  อาจารย์ไพฑูรย์   ขาวปลอด

ข้อมูลนักศึกษานิเทศวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ- สกุล นางสาวอรัญญา   โปทอง  รหัส 5111134010  หลักสูตร  วิทยาศาสตร์
mail kwan_51@hotmail.com   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี  ชามทอง อาจารย์ธวัชชัย   คงนุ่ม
ภูมิลำเนา  หมู่  4   ตำบลไชยมนตรี   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช