วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515
ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษา      ตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี  6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้อง, ม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน 
   ในระดับ
นักเรียนประมาณ 2,087 คน
ครู-อาจารย์ 95 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ครูอัตราจ้าง 17 คน
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้
นายโชติ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นายปณิธาน ณ นคร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายสุธรรม ช่วยชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางอรพร อิสระพร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสันติกร รักสองหมื่น
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลนาทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายโชติ  ธานีรัตน์

ชื่อครูพี่เลี้ยง  อาจารย์ไพฑูรย์   ขาวปลอด

ข้อมูลนักศึกษานิเทศวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ- สกุล นางสาวอรัญญา   โปทอง  รหัส 5111134010  หลักสูตร  วิทยาศาสตร์
mail kwan_51@hotmail.com   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี  ชามทอง อาจารย์ธวัชชัย   คงนุ่ม
ภูมิลำเนา  หมู่  4   ตำบลไชยมนตรี   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช