วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักศึกษานิเทศวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ- สกุล นางสาวอรัญญา   โปทอง  รหัส 5111134010  หลักสูตร  วิทยาศาสตร์
mail kwan_51@hotmail.com   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี  ชามทอง อาจารย์ธวัชชัย   คงนุ่ม
ภูมิลำเนา  หมู่  4   ตำบลไชยมนตรี   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น