วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏบัติงาน

วันจันทร์ ที่  16 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารีฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา 15.00 น.

ผลการปฏบัติงาน
1.ได้ทำงานจนสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหา
1.ต้องมีการความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น