วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ   ที่  6   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.10 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อดูแลนักเรียนห้องที่เป็นที่ปรึกษา
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 การคำนวณผลการทดลองกิจกรรมการทดลองเรื่องความเร็วในการตกของวัตถุ   คำนวณหาความเร็วที่จุด   ความเร็วเฉลี่ยและเช็คชื่อในชั้นเรียนเวลา  09.10-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/11 นักเรียนแต่ละกลุ่มนะมาเสนอผลการทดลองการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ  และการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและให้ไปหากฏของนิวตันมาส่งและเช็คชื่อท้ายคาบเรียน เวลา10.50-12.30 น.
6.ข้าพเจ้าดูแลความสะอาดในชั้นเรียนในห้องที่สอน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.40 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจตอบคำถาม
2.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการแก้ไข
-
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่  5    เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงมาควบคุมแถวเด็กนักเรียนเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เรื่องการบันทึกผลการทดลองความเร็วในการตกของวัตถุและการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า  1  ช่วงจุด เวลา 08.20-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่่องการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 1  ช่วงจุด และการเปลี่ยนหน่วยระบบ  SI และเฉลยกิจกรรมการทดลอง  เช็คชื่อการเข้าเรียน และให้นักเรียนดูแลเรื่องความสะอาดในชั้นเรียนที่เรียน เวลา  14.10-15.00 น.
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.50 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนขาดทักษะในกาารคำนวน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเลขคณิตเพิ่มเติมให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์  ที่  1   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.15 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลเด็กประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8ในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/11  เวลา 08.20-09.10 น. สอนเรื่องความเร่งและระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI : Internationnal  System  Unit)
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
6.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่   31   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2555

กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาโรงเรียนเวลา  06.50 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาโรงเรียยนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่องการตอบคำถามการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุและร่วมกันสรุปผลการทดลอง
4.ข้าพเจ้าไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมจรวดกรวดน้ำ
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.00  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ให้ความรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
2.ดูแลระเบียบในชั้นเรียน
3.ดูแลการทำงานของกลุ่มให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เรื่องการคุยกันในห้องเรียน
2.ความประพฤติในการเรียน
การแก้ไข
1.ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ  ที่  30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.50 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการสอนที่โรงเรียนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้ามาเข้าแถวเพื่อควบคุมดูความประพฤติในแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 เรื่อง กิจกรรมการทดลอง  1.1การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
5.ข้าพเจ้าสอนมัธยมศึกษาปีที่3/11  สอนการทดลองกิจกรรม  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และสอนเรื่องการแปลงหน่วยทางฟิกส์เรื่องหน่วย  SI   เวลา  10.50-12.30น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน เวลา  16.00น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนเนื้อหาความรู้และการคำนวณและให้นักเรียนมาปฏิบัติเองในหน้าชั้น
2.ได้ควบคุมเรื่องความประพฤติและความสะอาดในห้องเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การคุยกันในห้องเรียน
2.ควาามตั้งใจในการเรียน
3.การเล่นกันในห้องเรียน
การแก้ไข
1.หาแรงจูงใจและวิธีการเรียนของนักเรียน
2.หาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาใช้กับการเรียนการสอน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร  ที่  29  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาโรงเรียนเวลา  07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อคุมแถวในตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เวลา  08.20 น. - 10.00น. สอนเรื่องผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ  และการทดลองกิจกรรม  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุและควบคุมความประพฤติในชั้นเรียน   และอบรมเรื่องมรรยาท 
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5   เวลา 14.10-15.00น. เรื่องผลของลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ  และกิจกรรมการทดลอง  1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา   14.30 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้สอนอบรมมรรยาทในชั้นเรียน
2.ได้ให้ความรู้และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนคุยกันในห้องเรียน
การแก้ไข
1.หาแรงจูงใจในการเรียน
2.ให้ฝึกทำงานที่ฝึกสมาธิในการเรียน