วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี   ที่  21 เดือนมิถุนายน   พ.ศ.
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนชั้น ม.3/5 เรื่องหลักของอาคีมีดีส เรื่องการจมการลอย  และการคำนวณเรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ มีการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและครูได้อธิบายหลักการของจรวดขวดน้ำที่เกี่ยวของกับหลักการในการทำ และการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เสริมสร้างให้นักเรียนแก้ปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
2.ได้สอนกรคำนวณเรื่อง แรงพยุงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจหลักการในการคำนวณเรื่องแรงพยุงและส่งเสริมให้คิดคำนวณได้เรื่องแรงพยุง
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนทักษะการคิดการคำนวณเพิ่มให้แก่นักเรียนเรื่องแรงพยุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น