วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ระหว่างวันที่  30-9 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ปฏิบัติงานในการสอนที่ต้องหาสื่อให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนือ้หาที่เรียน
2.การสอนนั้นควรนั้นให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
3.การสอนให้นักเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเรียนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
3.นักเรียนขาดความกระตือร้นในการเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ตักเตือนให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน
2.ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้ออมในการเรียน
3.สิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หนังสือสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด


                                                                                         ลงชื่อ อรัญญา  โปทอง นักศึกษา
                                                                                                 ( นางสาวอรัญญา โปทอง )
                                                                                                    9/พฤศจิกายน/ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น