วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่   31   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2555

กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาโรงเรียนเวลา  06.50 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาโรงเรียยนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่องการตอบคำถามการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุและร่วมกันสรุปผลการทดลอง
4.ข้าพเจ้าไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมจรวดกรวดน้ำ
5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.00  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ให้ความรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
2.ดูแลระเบียบในชั้นเรียน
3.ดูแลการทำงานของกลุ่มให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เรื่องการคุยกันในห้องเรียน
2.ความประพฤติในการเรียน
การแก้ไข
1.ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น