วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ   ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.15 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนในตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เรื่องแรงกิริยาและแรงปกิกิริยา
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/11  เรื่อง การคำนวณเรื่องแรงพยุงและเฉลยแบบฝึกหัด
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.00น.

 ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเรียนรู้เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ปัญหา
1.ส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ