วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ 29   เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.06 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเมือง
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น ม.3/11 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าทำการบันทึกการปฏิบัติงานในสมุดและใน blog
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติการสอนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2.เรียนรู้การสอนที่จะใช้เทคนิคในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรัที่บผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
การแก้ปัญหา
1.การเพิ่มคะแนนความรับผิดชอบเรื่องงานและลดคะแนนแก่นักเรียนที่ขาดความรับชอบและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความรับผิดบชอบ


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี ที่  28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่องแรงเสียดทาน
6.ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ ซึ่งมีการทดลองยิงจรวดในสนาม
7.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
8.ข้าพเจ้าตรวจชิ้นงานนักเรียน
9.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สำเร็จ
2.ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความกระตือร้นในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกและเข้าใจ