วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่  26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.10น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ของหมวดการเรียนรู้ภาษาไทย
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เฉลยคำถามเรื่องแรงพยุง
6.ข้าพเจ้าเดิเนทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในการสอนแต่ละชั้น ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน
2.ได้ปฏิบัติการสอนจนนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานตรงต่อเวลา
การแก้ปัญหา
1.ตักเตือนและฝึกให้นักเรียนส่งงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้

บันทึการปฏิบัติงาน
วันจันทร์   ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าตรวจสมุดการบ้านนักเรียน
5.ข้าพเจ้าสอนลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ข้าพเจ้าประชุมครู
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ช่วยเหลือครูประจำฐานหรือประจำกองลูกเสือเนตรนารีในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.จัดมาตรการในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.10น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนักเรียน ชั้น ม.3/11 เรื่องประโยชน์ของแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.ข้าพเจ้ากลับบ้านเวลา  16.05 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องแรงพยุง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.การมาเข้าเรียนสาย
การแก้ปัญหา
1.การตักเตือนให้คำแนะนำเรื่องของการมาเข้าเรียนสาย

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี   ที่  21 เดือนมิถุนายน   พ.ศ.
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.05 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนชั้น ม.3/5 เรื่องหลักของอาคีมีดีส เรื่องการจมการลอย  และการคำนวณเรื่องแรงพยุง
5.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ำ มีการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและครูได้อธิบายหลักการของจรวดขวดน้ำที่เกี่ยวของกับหลักการในการทำ และการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เสริมสร้างให้นักเรียนแก้ปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
2.ได้สอนกรคำนวณเรื่อง แรงพยุงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจหลักการในการคำนวณเรื่องแรงพยุงและส่งเสริมให้คิดคำนวณได้เรื่องแรงพยุง
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนทักษะการคิดการคำนวณเพิ่มให้แก่นักเรียนเรื่องแรงพยุง

บันทึการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่ 20  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
5.ข้าพเจ้าสอน ม.3/7 เรืองแรงกิริยาและและแรงปฏิกิริยา
6.ข้าพเจ้าสอนชั้น ม.3/5 เรื่องแรงพยุงและการทดลองเรื่องแรงพยุง
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน
1.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
2.ส่งเสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในการเรียนการสอน
ปัญหาและกรแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาหนทางหรือแนวทางในการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวในการเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร ที่ 19  เดือนมิถุนายน พ.ศ.   2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 06.23 น.
2.ข้าพเจ้ามายืนเวรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
4.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3/7 สอนเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่แบบดพรเจกไทล์   การเคลื่อนแบบวงกลม
6.ข้าพเจ้าลงชื่อออกนอกโรงเรียนเพื่อทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
7.อาจารย์ ดร. ปรีชา มานิเทศ นักศึกษา
8.ข้าพเจ้าสอน ม.3/5 เรื่องแรงพยุง
9.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ปฏิบัติการสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆและแรงพยุงจนนักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนที่สอน
2.ได้สอนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงพยุงให้มีความเข้าใจมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.เด็กนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้
2.นักเรียนไม่ส่งงานตามที่กำหนดหรือส่งงานล่าช้า
การแก้ไข
1.เพิ่มการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจในการเรียน
2.กำหนดกติกาในการส่งงานมีการลงโทษและให้รางวัลแก่นักเรียนในการส่งงาน