วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์    ที่   28   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา   06.50น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาเรียนในตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อเข้าแถวในตอนเช้าเวลา  07.45น.
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี  เวลา  13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.ได้สังเกตการจัดกองของลูกเสือเนตรนารี
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์   ที่   28   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.   2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา  06.55 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อมาสอนตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อคุมเด็กในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
5.ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีของมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 13.20-14.10น.
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.20น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอน
2.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการสังเกตการณ์ในการแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์   ที่  25   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาโรงเรียนเวลา  06.50น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อตอนเช้า
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้าเพื่อควบคุมนักเรียนให้เข้าเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/11  เวลา  10.50-12.30 น.  สอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและเช็คชื่อนักเรียน   ควบคุมความสะอาดในชั้นเรียนที่ทำการสอน   อบรมความประพฤติแก่นักเรียน
5.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
6.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน  เวลา  16.20น.
ผลการปฎิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนดีแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนยังคุยกันและเล่นกันในชั้นเรียนที่ทำการสอน
2.นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนในการเรียนการสอน
3.นักเรียนยังขาดสมาธในการเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
2.นักเรียนมีความสนใจที่สั้นในการเรียน   ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา
1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน   หาสื่อที่เร้าความสนใจของนักเรียนในการเรียนการสอน
2.หาแรงจูงใจในการเรียนรุ้ที่นักเรียนสนใจและเป็นปรโยชน์แก่นักเรียนเองด้วยในการเรียนการสอน