วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร    ที่  17  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.20 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7 เรื่อง งานและพลังงาน
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/5 เรื่อง การเกิดงาน
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดงาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
การแก้ไข
1.ฝึกนักเรียนทำกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมเรื่องสมาธิในการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น