วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์  ที่ 13 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา  06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าสอน  ม.3/11  เรื่อง ลักษษณะของแรงเสียดทาน  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
5.ข้าพเจ้าตรวจกากรบ้านนักเรียน
6.ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกีฬาในตอนเย็น
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่อวลักษณะของแรงเสียดทาน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
การแก้ปัญหา
1.หาสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจนักเรียนต้องมีการจัดส่งเสริมเรื่องความตั้งใจในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น