วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏบัติงาน
วันพุทธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.
2.ข้าพเจ้าลงชื่อการมาสอน
3.ข้าพเจ้าลงแถวตอนเช้า
4.ข้าพเจ้าเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/7  เรื่องกำลัง
6.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้น 3/5 เรื่องกำลังและการคำนวณ
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเกิิดความรู้ความเข้าใจเรื่องกำลังและการคำนวณเรื่องกำลังไฟฟ้า

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
1.นักเรียนขาดทักษะในการคำนวณ
การแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น