วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี  ที่  24 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
       1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเวลา  06.55  น.
       2.ลงมาเข้าแถวตอนเช้า เวลา  07.50น.
       3.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
       4.เข้าสอนตอนเช้าเวลา  08.20-10.00น.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว  23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  ได้เช็คชื่อนักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  4-5 คน
       5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.40น.
ผลการปฏิบัติงาน
       1.ได้เรียนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
       2.ได้ควบคุมความสะอาดในห้องเรียน
       3.ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
       1.การขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
การแก้ไข
       1.หาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่  23  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555
กิจกรรม
         1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  เวลา 07.03 น.
         2.ลงมาเข้าแถวคุมเด็กนักเรียนที่แถว  เวลา  7.50 น.
         3.เข้าไปสอนร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 09.10-10.00 น. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเช็คชื่อนักเรียนในการมาเรียนของนักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/7  และช่วยอาจารย์แจกหนังสือเรียนของสสวท  และฟังอาจารย์แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนและเริ่มการเรียนการสอนบทแรกเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้น
         4.เข้าสอนแทนอาจารย์พี่เลี้ยงห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/9 ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเช็คชื่อการมาเรียนของนักเรียนและดูเรื่องความสะอาดของห้องเรียนในชั้นเรียนให้เด็กเก็บขยะและช่วยแจ้งเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอนและได้แจกหนังสือเรียนและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้นให้นักเรียน
          5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.50น.
ผลการปฏิบัติงาน
          1.ได้รู้จักนักเรียน
          2.ได้อบรมคุณธรรมให้นักเรียน
          3.ได้ช่วยดูแลความสะอาดในห้องเรียน
          4.ได้เรียนรู้ในการสอนนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
         1.นักเรียนส่วนใหญ่ขาดสมาธิในการเรียนการสอน
การแก้ไข
         1.หาแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่  22   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนตอนเช้าเวลา  06.55น.
      2.ลงมาคุมเด็กเข้าแถวในตอนเช้า 07.50 น.
      3.เข้าสอนในชั้นเรียนห้อง3/7 เวลา  08.20-10.00  น.  เช็คชื่อนักเรียน  แจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ตัวชี้วัดในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว 23101  แจ้งเกี่ยวกับคะแนนเบื้องต้นในการตัดเกรดในการเรียนการสอนในรายวิชา การมีระเบียบวินัยในการแต่งกาย   การตั้งใจเรียนในห้องเรียนของนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ   4-5 คน ในการเรียนในห้องเรียน
       4.เข้าสอนนักเรียนในช่วงบ่ายเวลา  14.10- 15.00 น. ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  เข้าพบเด็กเป็นครั้งแรกชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเทอมนี้   เช็คชื่อ  แจกตัวชี้วัด  แจ้งการวัดผลและการประเมินผลในการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101แจ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะเรียน  และให้นักเรียนจัดกลุ่มในการเรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ตามความสมัครใจของนักเรียนและได้ทำข้อตกลงในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนเกี่ยวกับกติกาในการเรียนการสอนในห้องเรียน และได้แจกหนังสือเรียนของสสวทซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ใหม่ในปีนี้
        5.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.30  น.
ผลการปฏิบัติงาน
        1.ได้รู้จักนักเรียน
        2.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในการสอน
        3.ได้ทำการชี้แจงในการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นในการเรียนการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
        1.ความพร้อมของหนังสือเรียน
การแก้ไข
        1.ต้องใช้หนังสือเก่าไปก่อนของแม็คเพื่อรอหนังสอที่จะมา
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่   21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.มาลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียน
2.เข้าแถวเคราพธงชาติ
3.พบอาจารย์พี่เลี้ยง
4.อาจารย์พี่เลี้ยงชี้แจง เรื่องตารางเรียน  ตัวชี้วัดผลการเรียน   คำอธิบายรายวิชาและห้องนักเรียนที่จะทำการสอนเป็นจำนวน  3  ห้องเรียน 3/5 ,  3/7  , 3/11
5.เข้าสังเกตการเรียนการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนชั้น  3/9
6.เดินทางกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนของอาจารย์ในชั้นเรียน
2.ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและแก้ไข

การปฏิบัติงาน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
4.ช่วยอาจารย์ตรวจสอบเอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-ความพร้อมในการเอกสารที่มามอบตัว
การแก้ปัญหา
-จัดให้มีการนำเอกสารมาส่งในวันเปิดเรียน

 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            -
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมนกเรียน
2.ประชุมและปฐมนิเทศพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
-งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
-
วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
            1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
            2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
            3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จักกับท่าน ท่านสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
            -ได้ ช่วยงานโรงเรียนให้เสร็จสิ้น
ปัญหาและการแก้ไข
             -

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
          1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
          2.พบครูพี่เลี้ยง
          3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พร้อมกับครูพี่เลี้ยง เป็นคาบแรกของการสอน ทำความรู้จักกับนักเรียน  และข้อตกลงต่างๆในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน
           4.เก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
           -ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน
           -ได้ช่วยเหลืองานในห้องเรียนในการเข้าพบเด็กให้เรียบร้อย
      ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
           - นักเรียนบางคนไม่ได้นำเงินค่าเทอมมา
การแก้ไข
            -ให้นักเรียนนำเงินค่าเทอมมาจ่ายในวันต่อมา