วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ   ที่  6   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.10 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อดูแลนักเรียนห้องที่เป็นที่ปรึกษา
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 การคำนวณผลการทดลองกิจกรรมการทดลองเรื่องความเร็วในการตกของวัตถุ   คำนวณหาความเร็วที่จุด   ความเร็วเฉลี่ยและเช็คชื่อในชั้นเรียนเวลา  09.10-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/11 นักเรียนแต่ละกลุ่มนะมาเสนอผลการทดลองการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ  และการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและให้ไปหากฏของนิวตันมาส่งและเช็คชื่อท้ายคาบเรียน เวลา10.50-12.30 น.
6.ข้าพเจ้าดูแลความสะอาดในชั้นเรียนในห้องที่สอน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา 16.40 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจตอบคำถาม
2.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและการแก้ไข
-
บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่  5    เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงมาควบคุมแถวเด็กนักเรียนเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เรื่องการบันทึกผลการทดลองความเร็วในการตกของวัตถุและการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า  1  ช่วงจุด เวลา 08.20-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่่องการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 1  ช่วงจุด และการเปลี่ยนหน่วยระบบ  SI และเฉลยกิจกรรมการทดลอง  เช็คชื่อการเข้าเรียน และให้นักเรียนดูแลเรื่องความสะอาดในชั้นเรียนที่เรียน เวลา  14.10-15.00 น.
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.50 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนขาดทักษะในกาารคำนวน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเลขคณิตเพิ่มเติมให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์  ที่  1   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเวลา  06.15 น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงแถวเพื่อควบคุมดูแลเด็กประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8ในการเข้าแถว
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/11  เวลา 08.20-09.10 น. สอนเรื่องความเร่งและระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI : Internationnal  System  Unit)
5.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
6.ข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  16.20  น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนตั้งใจเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-