วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี  ที่  24 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
       1.ลงชื่อการมาสอนที่โรงเรียนเวลา  06.55  น.
       2.ลงมาเข้าแถวตอนเช้า เวลา  07.50น.
       3.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
       4.เข้าสอนตอนเช้าเวลา  08.20-10.00น.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว  23101 ห้องมัธยมศึกษาปีที่  3/5  ได้เช็คชื่อนักเรียนและได้เริ่มสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  4-5 คน
       5.เดินทางกลับบ้านเวลา  15.40น.
ผลการปฏิบัติงาน
       1.ได้เรียนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
       2.ได้ควบคุมความสะอาดในห้องเรียน
       3.ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
       1.การขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
การแก้ไข
       1.หาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น