วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคาร   ที่  5    เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2555
กิจกรรม
1.ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียนเวลา 07.00น.
2.ข้าพเจ้ามาลงชื่่อการมาโรงเรียน
3.ข้าพเจ้าลงมาควบคุมแถวเด็กนักเรียนเวลา   07.45น.
4.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7  เรื่องการบันทึกผลการทดลองความเร็วในการตกของวัตถุและการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า  1  ช่วงจุด เวลา 08.20-10.00น.
5.ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  เรื่่องการหาความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 1  ช่วงจุด และการเปลี่ยนหน่วยระบบ  SI และเฉลยกิจกรรมการทดลอง  เช็คชื่อการเข้าเรียน และให้นักเรียนดูแลเรื่องความสะอาดในชั้นเรียนที่เรียน เวลา  14.10-15.00 น.
6.ข้าพเจ้าตรวจการบ้านนักเรียน
7.ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านเวลา  15.50 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนขาดทักษะในกาารคำนวน
2.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน
3.นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาและแก้ไข
1.สอนเรื่องการคำนวณเลขคณิตเพิ่มเติมให้นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น