วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 -23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การปฏิบัติในหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
2.นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพใานการเรียนรู้ได้ต่างกันจึงสอนด้วยวิธีการที่แตกต่่างไป
3.เน้นให้นักเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการจัดการเรียนรู้แและสามรถให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำข้อสอบหรือในชีวิตประจำวัน

2.ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

1.นักเรียนมีสมาธิในการเรียนสั้น
2.นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน
3.นักเรียนจะเข้าเรียนสายไม่ตรงตามเวลาเรียน

แนวทางแก้ไข

1.ฝึกฝนให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2.ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนและสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ
3.ในการเข้าเรียนสายให้คำแนะนำตักเตือนและหักคะแนนนักเรียนที่เข้าเรียนสาย

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 3 ของ สสวท หนังสือเรียนเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ                                                                                  ลงชื่อ อรัญญา   โปทอง    นักศึกษา
                                                                                           (  นางสาวอรัญญา  โปทอง  )
                                                                                                23/พฤศจิกายน/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น